VRF

עניין של עיקרון

מערכות מיזוג אוויר המבוססות טכנולוגיית זו, פועלות על פי עיקרון תפוקת קירור משתנה. השינוי בנפח זרימת הקירור מתאפשר בעזרת מדחס אינוורטר, אשר משנה את תפוקתו באופן רציף ומהיר בהתאם לשינויי תדר המנוע ודרישות המאיידים. המערכת הינה מודולרית ומאפשרת שימוש לסירוגין במספר יחידות איוד אשר כולן מחוברות ליחידת עיבוי אחת.

תנאים נוחים

מערכות מיזוג מערכות מיזוג אוויר המבוססות טכנולוגייה זו, נוחות למשתמש, וזאת בזכות יכולת יצירת תנאים תרמיים אופטימליים בכל חלל בבית אשר הן פועלת בו. באמצעות שלטים ובקרים מרכזיים ניתן לשלוט באופן פשוט ונוח על כלל היחידות הפנימיות כולל בשליטה מרחוק. כך מושגת התאמה מושלמת למיקום, אופי החלל ומגבלותיו, כאשר המימדים של יחידות העיבוי מאפשרים התקנתם במגוון מיקומים ותנאים.

פעולה שקטה

מערכות מיזוג אוויר המבוססות טכנולוגייה זו, מתאפיינות בפעולה שקטה של יחידות הפנים והחוץ שלה, וזאת ביחס לכל מערכות מיזוג אוויר אחרות. בשל מבנה המערכות, אפשר שהתקנת המנוע תיעשה הרחק מכל חלל פנימי בבית, וכך מושגת מערכת בעלת פעולה שקטה. בנוסף, עיקרון השינוי בנפח זרימת הקירור, אשר משנה את תפוקתו באופן רציף ומהיר, מונע את מנגנון כיבויו והתנעתו של המנוע, ייחודיות אשר אינה קיימת במערכות מיזוג אוויר אחרות.